Medische hulp voor Oekraine klik hier
 

Nieuwsbrief pagina

White Ribbon Symposium March 11th 2023

“What the World needs Now” 

~~ Reflections ~~

 

 

 

  

                                                       

 

 

 

 

    

                                                             ( English below)                                

In goed gezelschap werden in Lommerrijk de internationale presentaties omtrent Veilig Moederschap geboeid beluisterd en besproken. 

Helena uit Stockholm schetste de aanwezigen een mooie helikopterview: zo veel wat al gedaan is, én wat nog te doen is in de samenwerking. Zij bood ons een fantastisch voorbeeld.

Catharina en Morwhenna namen ons mee in de doula wereld, internationaal bekend, een vakgebied dat nog op waarde geschat mag worden. Dit was een mooie start op weg naar samenwerking in verbinding.

Het contact met de collega’s in Oekraïne was een unicum dat wordt doorgezet. Verloskundige educatie omtrent poliklinisch bevallen onder begeleiding van een verloskundige, lijkt het meest duidelijke vraagstuk.

Dit jaar viel de White Ribbon Award ten deel aan professor Kitty Bloemenkamp, gynaecoloog in het UMCUtrecht. Onze first lady was geroerd door de mooie award, die haar helemaal toekomt. Proficiat Kitty! Op de middelste foto met Dr. Barbara Kwast, verloskundige en de eerste Award ontvanger van White Ribbon in 2013 te Utrecht.

Maaike van Rijn kreeg alsnog de Award van 2021 uitgereikt, als bestuurslid van de KNOV. Op het hoofdkantoor nu voor iedereen om te bewonderen en te realiseren waarom de Award jaarlijks wordt uitgereikt aan een excellente bijdrage.

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarek, alhoewel niet fysiek aanwezig, besprak zijn visie over onder andere een respectvolle begeleiding van de zwangere. We deelden de diepe inhoudelijke conclusies. Een moment van stilte brak aan om te reflecteren bij de brandende kaars en zo een moment bij de zwangeren en moeders wereldwijd te zijn.

Ook hadden we dit jaar een zestal verloskundige studenten, gesponsord door de vrienden, ter assistentie. We waren zeer verheugd met hun bijdrage. 

Bravo allemaal dat ook dit jaar met vele handen aan boord we het symposium tot een succes wisten te maken. 

      

 

 

 

 

 

 

                               

Het diner, met focus op een vegetarische inhoud, viel ook in goede smaak, met dank aan Lommerrijk en de bijdrage van Elke Slagt die een prachtig manifest heeft doorgegeven, zie bijlage, toepasselijk voor deze tijd.

Dankbaar, gesterkt en vol nieuwe ideeën gingen we huiswaarts, de hiaten in de geboortezorg wereldwijd blootgelegd met altijd weer de vraag, hoe gaan we verder… we hopen volgend jaar een nieuwe bijdrage te kunnen leveren.

 

Bestuur White Ribbon                                                                          

 

 

 

 

 

English text


In good company, the international presentations on Safe Motherhood were well listened to and discussed in Lommerrijk. 

Helena from Stockholm brought a nice helicopter view: she highlighted much what has already been done, and what still needs to be done in the collaboration. She set a fantastic example for us.

Catharina and Morwhenna took us into the doula world, internationally known, a field that can still be appreciated. This was a great start on the road to collaboration in connection.

The contact with the collaegues in Ukraine was unique and will be continued. Obstetric visions about outpatient childbirth under the supervision of a midwife seems to be the most obvious issue.

This year the White Ribbon Award went to Professor Kitty Bloemenkamp, gynaecologist in UMCUtrecht. Our first lady was touched by the beautiful award, which is fully due to her! Congretulations Kitty! In the center photo with Dr. Barbara Kwast, midwife and the first White Ribbon Award recipient in 2013 in Utrecht.

Maaike van Rijn was still awarded the Award of 2021, as a boardmember of the KNOV. (Royal Dutch Organisation of Midwives) At the headoffice now for everyone to admire and realize why the Award is presented annually to outstanding contribution.

Tarek, although not physically present, presented his vision on, among other things, respectful guidance of the pregnant woman. We shared the deep substantive conclusions. A moment of silence and lightning the candle to reflect and be with the pregnant women and mothers worldwide.

This year we also had six midwifery students form the Midwifery Academy Rotterdam, sponsored by friends, for assistance. We were very pleased with their contribution.

The dinner, with a focus on vegetarian content, was also well received. Thanks to Lommerrijk and the contribution of Elke Slagt, midwifery teacher at the Midwifery Academy Rotterdam, who added a beautiful manifesto appropriate for this time.

Bravo to all, we managed to make the Symposium a success again this year with many hands-on board.

 

Grateful, strengthened and full of new ideas, we went home, the gaps in childbirth care worldwide exposed with always the question, how do we continue… and hope to be able to make a new contribution next year.

On behalf of the board of White Ribbon, Happy Easter!